WARUNKI WSPÓŁPRACY

Warunki współpracy z PPHU JANTER Teresa Fijał (właściciela marki Kreatywna Drukarnia JANTER) z siedzibą w Trzebnicy, 55-100 przy ul. Broniewskiego 12, NIP 9151018333, REGON: 931100347, właścicielem serwisu www.kreatywnadrukarnia.pl, dotyczące zamówień produktów poligraficznych i promocyjnych z nadrukiem, w tym gadżetów reklamowych obejmujących odzież reklamową.

1. WARUNKI WSTĘPNE

Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Kreatywną Drukarnię JANTER zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. OFERTY I ZAMÓWIENIA

1. Oferta Kreatywnej Drukarni JANTER stanowi ofertę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której stosuje się poniżej opisane warunki.
2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamawiający dostarcza Kreatywnej Drukarni JANTER pisemne zamówienie drogą e-mail na adres wskazany w ofercie bądź widniejący w sekcji KONTAKT w serwisie internetowym www.kreatywnadrukarnia.pl. W zamówieniu należy podać nazwę i kod produktu, zamawianą ilość, kolor, uzgodnioną cenę netto za sztukę, adres, pod który towar ma zostać́ wysłany, a także inne ważne dla Zamawiającego informacje. Wszelkie ustalenia dotyczące zamówień́ muszą być́ potwierdzone pisemnie, drogą mailową lub inną możliwą formą pisemną.
4. Od Klientów, którzy rozpoczynają współpracę z PPHU JANTER Teresa Fijał, wymaga się, aby przy pierwszym zamówieniu wraz z podpisanym i podstemplowanym przez uprawnioną osobę formularzem zamówienia dostarczyli w formie elektronicznej aktualne kopie dokumentów rejestracyjnych firmy (NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).
5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez Kreatywną Drukarnię JANTER. Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
6. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma faktycznej możliwości podjęcia się jego realizacji ze względu na brak asortymentu u dostawcy lub z innych przyczyn wyższych.
7. Złożenie zamówienia w Kreatywnej Drukarni JANTER jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w Warunkach współpracy z PPHU JANTER Teresa Fijał, dotyczących zamówień materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem.

3. CENY

1. Ceny poszczególnych artykułów w ofercie podawane są w wartościach netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć, chyba że z przedstawionej oferty wynika inaczej.
2. W ofercie dokładnie wyszczególnione są ceny dodatkowych kosztów takich jak nadruk, tłoczenie, grawerowanie, koszty przygotowalni, a także koszty przesyłki i opakowania.
3. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie w następstwie: wzrostu cen u dostawców, dewaluacji złotego w stosunku do Euro, podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych.

4. OPAKOWANIE

Towar sprzedawany jest w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach ustalanych przez Kreatywną Drukarnię JANTER, która to zastrzega sobie możliwość – w wyjątkowych sytuacjach – doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. O takiej konieczności Zamawiający zostanie uprzednio poinformowany, a koszty opakowania i wysyłki zostaną mu przedstawione.

5. DOSTAWA

1. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od: rodzaju wybranego towaru, wybranego sposobu znakowania, nakładu zamówienia oraz stanów magazynowych Kreatywnej Drukarni JANTER, która każdorazowo określa termin realizacji zamówienia.
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych.
3. Koszty dostawy zamówienia pokrywa Zamawiający, chyba że ustalono inaczej w podpisanym formularzu zamówienia.
4. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy. Ze względu na specyfikę procesu produkcji Kreatywna Drukarnia JANTER ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. PPHU JANTER Teresa Fijał ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu Kreatywnej Drukarni JANTER. Na życzenie Zamawiającego Kreatywna Drukarnia JANTER może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie.
5. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami artykułów w opakowaniu, Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości artykułów do minimalnych ilości artykułów w opakowaniu oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających ilość faktycznie dostarczonych artykułów, o czym poinformuje wcześniej Zamawiającego.
6. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego, w przypadku nieuregulowania przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania należności przysługujących Kreatywnej Drukarni JANTER.

6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Kreatywna Drukarnia JANTER zaakceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja zostanie doręczona do PPHU JANTER Teresa Fijał przed zakupem przez Kreatywną Drukarnię JANTER towaru. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zamówiony artykuł został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji (wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego).
2. Nie jest możliwa rezygnacja z zamówienia w przypadku wcześniejszej akceptacji próby zamawianego artykułu zarówno z nadrukiem jak i bez.
3. Zamawiający na własną odpowiedzialność zamawia towar bez oglądania wzorów.

7. PŁATNOŚCI

1. O ile nie ustalono inaczej, zamówienia są płatne przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, tj. płatne z góry za pośrednictwem przelewu bankowego, na podstawie wystawionej faktury PROFORMA.
2. Kreatywna Drukarnia JANTER może na wniosek Zamawiającego udzielić stałym Klientom odroczonego terminu płatności. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo do odmowy odroczenia terminu płatności.
3. W przypadku zamówienia artykułu ze znakowaniem Kreatywna Drukarnia JANTER może uzależnić rozpoczęcie realizacji zamówienia lub umowy od wpłacenia zaliczki.

8. REKLAMACJE

1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony artykuł jest zgodny z potwierdzonym formularzem zamówienia. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Kreatywną Drukarnią JANTER jednak nie później niż w terminie 2 dni od dnia odbioru zamówionego artykułu.
2. W wypadku, gdy dostarczony artykuł nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Kreatywna Drukarnia JANTER zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
3. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji dotyczącej oznakowanego nadrukiem artykułu, jeżeli usługa znakowania była wcześniej zaakceptowana przez Zleceniodawcę.
4. Kreatywna Drukarnia JANTER nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności Kreatywnej Drukarni JANTER.

9. KLISZE, SITA, MATRYCE

Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówień Zamawiającego są własnością Kreatywnej Drukarni JANTER.

10. UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Kreatywnej Drukarni JANTER przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia, bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez Kreatywną Drukarnią JANTER z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia. Zamawiającemu nie przysługują wobec Kreatywnej Drukarni JANTER jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zaliczki zapłaconej przez Zamawiającego stosownie do postanowień pkt. 7.3.
2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionych artykułów w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Kreatywna Drukarnia JANTER uprawniona jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru. Jednocześnie Kreatywna Drukarnia JANTER uprawniona jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionych przez Zamawiającego artykułów, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie Kreatywnej Drukarni JANTER. Zapłata kary umownej nie pozbawia Kreatywnej Drukarni JANTER prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

11. CZĘŚCIOWE WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionych artykułów. Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach, o których wcześniej poinformuje Zamawiającego, prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
2. W przypadku niewykonania przez Kreatywną Drukarnię JANTER zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Kreatywną Drukarnię JANTER zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaconej zaliczki w odpowiedniej części. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec Kreatywnej Drukarni JANTER jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.
3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Kreatywna Drukarnia JANTER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Kreatywna Drukarnia JANTER nie ponosi winy. W szczególności Kreatywna Drukarnia JANTER nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką artykułów wskazanych w ofercie a kolorystyką dostarczonego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych artykułów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Kreatywna Drukarnia JANTER nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych artykułów.
2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Kreatywna Drukarnia JANTER zataiła podstępnie wadę artykułu.
3. Kreatywna Drukarnia JANTER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

14. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

Kreatywna Drukarnia JANTER zastrzega sobie prawo własności artykułów, do momentu zapłaty przez Zamawiającego całej ceny.

15. PRAWA AUTORSKIE

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Kreatywną Drukarnię JANTER artykułów w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Kreatywnej Drukarni JANTER co do jakości metod znakowania. Kreatywna Drukarnia JANTER ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.
2. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków słownych, graficznych i słowno – graficznych) na obszarze oraz na polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczenie na artykułach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec Kreatywnej Drukarni JANTER jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z artykułami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić Kreatywnej Drukarni JANTER równowartość kwot i/lub inne świadczenia, jakie Kreatywna Drukarnia JANTER musiała spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez Kreatywną Drukarnię JANTER koszty procesu).
16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. W razie sporu pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU JANTER Teresa Fijał.