POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych przez PPHU JANTER Teresa Fijał z siedzibą w Trzebnicy, 55-100 przy ul. Broniewskiego 12.

1. POJĘCIA

1. Administrator – oznacza PPHU JANTER Teresa Fijał z siedzibą w Trzebnicy, 55-100 przy ul. Broniewskiego12, NIP 9151018333, REGON: 931100347, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, będące zwłaszcza niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach. To za ich pośrednictwem Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, które są związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach kreatywnadrukarnia.pl, drukarniajanter.pl.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania bądź oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować indywidualnie dla niego strony internetowe Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
– seryjne pliki cookies: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
– trwałe pliki cookies: przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia ich z Urządzenia Użytkownika.

3. ZASADY PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ PLIKI COOKIES

3. Zapisywanie plików cookies na Urządzeniu Użytkownika jest opcją włączaną w sposób domyślny przez przeglądarki internetowe. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przeglądarki internetowej.
4. Użytkownik może w każdej chwili zmienić te ustawienia, uniemożliwiając tym samym zapisywanie plików cookies na swoim Urządzeniu lub włączając opcję każdorazowego pytania o pozwolenie na przesyłanie tego typu plików.
5. W dowolnym momencie można również usunąć pliki cookies, które zostały zapisane na Urządzeniu. Należy jednak pamiętać o tym, że ograniczenie lub wyłączenia dostępu plików cookies dla Urządzenia może wpływać na poprawne działanie funkcjonalności Serwisu.
6. W Serwisie Administratora zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych – Google Analitics. Wykorzystywane są również funkcje mające na celu promowanie Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych – Facebook.com.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.kreatywnadrukarnia.pl jest PPHU JANTER Teresa Fijał, z siedzibą w Trzebnicy, 55-100 przy ul. Broniewskiego12, NIP 9151018333, REGON: 931100347.
2. PPHU JANTER Teresa Fijał jest równocześnie Administratorem, Sprzedawcą i Usługodawcą serwisu internetowego kreatywnadrukarnia.pl.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Kreatywna Drukarnia JANTER przetwarza dane osobowe w następujących celach:
– w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub oferty;
– w celu odpowiedzi na otrzymane pytania;
– w celu zgodnego z prawem przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, związanych ze sprzedażą lub zakupem;
– w zakresie niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora lub odbiorców danych, w szczególności w celu przekazywania informacji o produktach lub usługach własnych Kreatywnej Drukarni JANTER bądź dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
– w celach marketingowych takich jak wysyłka newsletterów, działania informacyjne i promocyjne.
2. Odbiorcami danych osobowych będą w niezbędnym zakresie osoby upoważnione przez Kreatywną Drukarnię JANTER do przetwarzania danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy zobowiązującej do zachowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych (podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, kadrowe, księgowe, windykacyjne, marketingowe, transportowe i operatorzy pocztowi). W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym do tego organom władzy publicznej na podstawie i w granicach przepisów prawa.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że
– zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Administrator może prowadzić działania marketingowe w celu promocji swoich produktów drogą elektroniczną (e-mail), SMS, innymi kanałami. Działania marketingowe prowadzone drogą elektroniczną polegają na wysyłaniu wiadomości zawierających materiały promocyjne lub marketingowe na adresy e-mail lub telefonów Klientów oraz innych osób. Działania marketingowe, o których mowa powyżej, prowadzone są wyłącznie na adresy e-mail lub telefony Klientów oraz osób trzecich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich wiadomości za pośrednictwem serwisu www.kreatywnadrukarnia.pl i w komunikacji poprzez e-mial z adresów z rozszerzeniami: @kreatywnadrukarnia.pl, @drukarniajanter.pl
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z usług: imię i nazwisko; nazwa firmy, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta, historię współprac: maile i dane o zamówieniach.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie Zamówienia oraz zawarcie i realizację Umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest także obowiązkiem ustawowym.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi złożenie Zamówienia oraz zawarcie i realizację Umowy. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest także obowiązkiem ustawowym.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Dane będą przetwarzane w ramach świadczonych usług wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane Klienta będą przetwarzane wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę, jak również w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.
3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, innym podmiotom w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Każdy Klient w każdej chwili ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych osobowych,
– poprawiania, uzupełniania danych osobowych
– żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia

W tym celu należy wysłać e-mail na adres: odo@kreatywnadrukarnia.pl lub zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT na stronie Serwisu Administratora.

2. Osobie, która wyraziła zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu można wykonać jedną z poniższych czynności:
– wysłać wiadomość e-mail o treści „rezygnacja” na adres odo@kreatywnadrukarnia.pl, lub newsletter@kreatywnadrukarnia.pl, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”
– zadzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT i poinformować o cofnięciu zgody,
– kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej
– wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Administratora: odo@kreatywnadrukarnia.pl lub newsletter@kreatywnadrukarnia.pl, lub PPHU JANTER Teresa Fijał, ul. Broniewskiego 12, 55-100 Trzebnica.

3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: odo@kreatywnadrukarnia.pl.

2. Serwis internetowy www.kreatywnadrukarnia.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego serwisu internetowego.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.